Høringssvar vedrørende Lokalplan nr. 20-030-0009 Erhvervsområde ved Korskro Vest

Lokalrådet har i vores høringssvar lagt vægt på hensynet til lokalbefolkningen ligesom vi også gerne vil fremme den Grønne Omstilling.

Begrænsning af trafik gennem Andrup og Skads

Det er Lokalrådets forståelse, at adgange til erhvervsområdet etableres fra Briksbølvej.
Briksbølvej forlænges i lokalplanområdets sydlige grænse fra krydset på Skads Byvej, forbi krydset mellem Lundevej og Sadderup Kirkevej (med respekt for gravhøjen Thorshøj) og ind på Sadderup Kirkevej øst for Lundevej.

Sadderup Kirkevej udbygges fra tilkoblingen af Briksbølvej til Lundehovedvej, og ligeledes udbygges nævnte del af Briksbølvej for at kunne imødegå den øgede og tungere trafik.

Lokalrådet opfordrer til, at Skads Byvej afspærres for motortrafik før krydset ved Briksbølvej – der skal fortsat være mulighed for at ”bløde” trafikanter kan passere.

Det er nødvendigt med denne spærring for motortrafik, for at undgå at trafikmængden gennem Andrup og Skads øges pga. det nye erhvervsområde.

Hensyn til lokalbefolkningen mht. §7 Bebyggelsens omfang og placering

Lokalrådet opfordrer på det kraftigste, at der vises samme hensyn til lokalbefolkningen i Skads Andrup som til trafikanter på motorvejen, der kun passerer området af og til.

Derfor indstiller Lokalrådet at §7 Bebyggelsens omfang og placering udvides til også at omfatte områdets sydlige og vestlige grænser, således:

Mod motorvejen og planområdets sydlige og vestlige afgrænsning, skal opdeling og udformningen af bebyggelsen skabe en transparens og må ikke fremstå som en samlet facade mod vejen, hvor minimum hver 40 meter skal facaden indeholde en markant ændring.

Mod motorvejen og planområdets sydlige og vestlige afgrænsning nedtrappes bebyggelsen for at undgå at der skabes fornemmelsen af at køre forbi en høj massiv mur, når man kører ind mod Esbjerg via motorvejen og lokalbefolkningen ikke har den samme fornemmelse ved færden i lokalområdet.

Mod motorvejen og planområdets sydlige og vestlige afgrænsning skal bebyggelsen nedtrappes således bebyggelsen følger nedenstående højder:

  • 50 meter fra skel må der være en maksimal bebyggelseshøjde på 20 meter
  • 70 meter fra skel må der være en maksimal bebyggelseshøjde på 35 meter.

Grøn Omstilling – Solenergianlæg på tagarealer

For at fremme den grønne omstilling indstilles det, at der i lokalplanen stilles krav om etablering af solenergianlæg på tagarealer.

Thorshøj – et fremtidigt udflugtsmål

Lokalområdet vil forslå, at der i det fredede område omkring gravhøjen Thorshøj etableres bænke og andre tiltag som kan gøre højen til et udflugtsmål for både lokalbefolkningen og øvrige.

Se som PDF